ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ภาคเครื่องจักรกลการเกษตรและอุตสาหกรรม

 • รถแทรกเตอร์
 • เครื่องเก็บเกี่ยวและปลูกข้าว
 • เครื่องยนต์
 • เครื่องจักรกลสำหรับงานก่อสร้าง
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร

ภาคระบบน้ำและสิ่งแวดล้อม

 • ท่อเหล็กเหนียว
 • วาวล์
 • เครื่องสูบน้ำ
 • อุปกรณ์จัดการสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมโรงงาน
 • การแก้ปัญหาด้วยแผ่นเยื่อบาง
 • ชุดบำบัดน้ำเสีย (Johkasou)
 • วัสดุ
 • ท่อเหล็กกล้า
 • อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ
 • ตู้ขายของอัตโนมัติ
 • ระบบควบคุมการชั่งน้ำหนักและการวัด


KUBOTA Worldwide Close
North America Asia and Oceania Europe